صفحه ۱۰۵

خدا

خدا نامی است اسرارآمیز و در عین حال موجودی است مهربان و مشکل گشا. او را اکثر مردم عالم می‎شناسند، و دست نیاز به سوی او دراز می‎کنند. خداوند برای آنان آشنایی مادرزاد است. هر کسی در حیطه دانش و معلومات خود از خداوند شناخت و تصوری دارد و گاهی آن را ابراز می‎کند. در میان اقوام و ملت های گوناگون از خدا به نامهای مختلفی یاد می‎کنند. معدود انسانهایی در عالم وجود دارند که خدا را نمی شناسند.

ایمان به خدای یگانه، اصل همه اعتقادات دینی در همه ادیان آسمانی است. همه دین و عقیده به آن از خدا سرچشمه می‎گیرد. ایمان به خدا قدمتی همپای تاریخ انسان دارد. اکثر مردم روی زمین از بدو پیدایش عالم تا کنون معتقد به خدا بوده و او را می‎پرستیده اند.

تا جایی که تاریخ نشان می‎دهد اکثر افراد بشر به خدا ایمان داشته و بنابراین دیندار بوده اند؛ اگر چه در میان جوامع خداشناس و متدین اختلاف نظر وجود داشته است، هر قومی مبدأ آفرینش را با اوصافی مخصوص می‎شناخته اند. حس نیایش و پرستش یکی از قدیمی ترین و پایدارترین تجلیات روح آدمی بوده و همین، انسانها را به سوی خدا سوق داده است. مطالعه آثار زندگی بشر نشان می‎دهد که هرزمان و هرجا که بشر وجود داشته، پرستش موجود برتر و مافوق هم وجود داشته است. البته معبود مورد پرستش، متفاوت بوده است. پیامبران برای مردم پرستش را به ارمغان نیاوردند. آنها پرستش درست را به بشر تعلیم می‎داده اند. این که آداب واعمال پرستش به چه شکلی باشد و آیین مورد قبول در عبادت خدای بزرگ چگونه است، بیان آن از اهداف رسالت انبیا بوده است. پیامبران الهی تلاش کرده اند تا هر گونه شرک را از میان انسانها ریشه کن کنند و غیر از خدای یگانه کسی و یا موجودی پرستش نشود.

ناوبری کتاب