صفحه ۱۰۲

نیت عامل آن است، و کافر با چنان ایده ای نمی تواند قصد خیر داشته باشد. از این روست که عمل به ظاهر صالح کافر، در قرآن کریم به سراب تشبیه شده است.سوره نور (24)، آیه 39. و در آیه ای دیگر تشبیه شده است به خاکستری که تندبادی به آن بوزد و او را در هوا بپراکند،سوره ابراهیم (14)، آیه 18) . و دیگر به هیچ وجه قابل جمع آوری نیست.

کافر به رغم گام نهادن در گمراهی، به حسب ظاهر از امکانات خدادادی برخوردار می‎شود و گاهی چنین امکاناتی فراوان و زیاد هم هست. برخورداری کافر از نعمت خداوند، برحسب سنتی از سنت های خداوند است که به همه بندگان روزی بدهد؛ اما چنان نیست که خدا او را به حال خود رها کند و به رغم گمراهی و کفرش از تیررس غضب خدا در امان باشد.سوره بقره (2)، آیه 126) . کافر از مهلت برخوردار است و این مهلت اگرچه جولان چند صباحی را در پی دارد، اما هیچ گاه به سود او نیست سوره آل عمران (3)، آیه 178) . و سرانجام با قهر بزرگ خداوند مواجه خواهد شد و در عذابی گریزناپذیر، سخت و دردآور گرفتار خواهد آمد و هیچ راهی برای نجات از آن نخواهد داشت. کفر کافر را زمین گیر می‎کندسوره اعراف (7)، آیه 176) . و مانع از ارتقای معنوی او و موجب از دست دادن هویت انسانی و حیات متعالی او خواهد بود.

ناوبری کتاب