صفحه ۹۲

علاوه بر این که دستور قتل عبدالله خطل و مقیس بن صبابة یا حبابة بنابر نقل کامل - چنان که ذکر شد - توسط پیامبر نبود. و عقبة بن ابی معیط در جنگ بدر، و ابی بن خلف در جنگ احد، هنگامی که به نبرد با مسلمانان می‎پرداختند، کشته شدند.

دسته دوم: مردان و زنانی که - بنابر نقل بعضی تواریخ - پیامبراکرم (ص) در جریان فتح مکه دستور قتل آنان را صادر کردند.

مردها عبارتند از:

1 - عکرمة بن ابی جهل.

2 - صفوان بن امیة بن خلف.

3 - عبدالله بن سعد بن ابی سرح .

4 - عبدالله بن خطل.

5 - حویرث بن نقیذ.

6 - مقیس بن صبابة .

7 - عبدالله بن زبعری.

8 - حویطب بن عبدالعزی.

و زن ها عبارتند از:

1 - هند دختر عتبة .

2 - ساره

3 و 4 - دو کنیز عبدالله بن خطل.کامل، ج 2، ص 249 - 252. اسامی دو جاریه فوق بنابر نقل یعقوبی "قریبة" و "فرتنا" می‎باشد.یعقوبی، ج 2، ص 59 و 60.

ناوبری کتاب