صفحه ۸۹

فتک بود و نه به خاطر صرف کفر یا ارتداد آنان؛ بلکه به خاطر ارتکاب قتل یا شرکت در جنگ علیه مسلمانان و ایذاء عملی آنان یا جاسوسی برای دشمنان و یا اموری دیگر بوده است که ذکر خواهد شد. لذا می‎توان آنان را طی چند دسته ذکر نمود:

دسته اول: کسانی که به خاطر قتل یا جاسوسی و یا در جنگ کشته شدند.

1 - عبدالله خطل یا اخطل. وی پس از این که مسلمان شد، از سوی پیامبر(ص) به عنوان مصدق همراه یکی از انصار به منطقه ای فرستاده شد. او یک غلام رومی داشت که او نیز مسلمان شده بود و غلام می‎بایست هر روز برایش غذایی آماده می‎کرد، ولی روزی فراموش کرد و مورد غضب صاحبش قرار گرفت؛ سپس عبدالله او را به همین خاطر کشت و بعدا هم مرتد شد. آنگاه سعید بن حریث مخزومی وی را در حالی که خود را به پرده های کعبه چسبانده بود بین رکن و مقام کشت.کامل، ج 2، ص 249؛ تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 59.

اما مقریزی از مستدرک حاکم نقل کرده است که سائب بن یزید می‎گوید: من دیدم که پیامبر(ص) عبدالله بن خطل را از بین پرده های کعبه دستگیر نمود و او را در حالی که دست و پایش را بستند کشت؛ و سپس فرمود: بعد از این هیچ قرشی نباید به این نحو (صبرا) کشته شود.مقریزی، اسماع الامتاع، ج 1، ص 339؛ ابن کثیر، سیره نبویه، ج 2، ص 563 - 566.

2 - مقیس بن صبابة یا حبابة . یکی از انصار برادر او را از روی خطا

ناوبری کتاب