صفحه ۸۸

افزون بر این، روایت ابی الصباح کنانی مربوط به سؤال از همین مورد است که حد سب و شتم توسط همسایه ابی الصباح با اجازه امام یعنی حاکمیت به حق به شکل فتک اجرا شود یا نه، و امام از آن نهی کردند و حدیث پیامبراکرم (ص) - "ان الاسلام قید الفتک" - را مستند قرار دادند.کافی، ج 7، ص 375.

[بررسی ترورهایی که دستور آن به پیامبر6 نسبت داده شده ]

نکته چهارم: ترورهایی است که بنابر برخی از نقل های تاریخی - بر فرض صحت این نقل ها - در زمان پیامبراکرم (ص) انجام شده است یا پیامبر دستور آنها را داده اند. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است:

1 - از جهت این که آیا ترورهای مذکور - با توجه به روایات ناهی از فتک که از پیامبراکرم (ص) از طریق شیعه و سنی نقل شده است - جایز بوده است ؟

2 - از این جهت که آیا ترورهای ذکر شده مصداق فتک می‎باشند یا نه ؟

3 - از این جهت که آیا این ترورها به خاطر صرف امر عقیدتی و فکری یعنی کفر و ارتداد عقیدتی بوده است یا به خاطر اموری دیگر غیر از عقیده و فکر؟

باید گفت کسانی که مطابق بعضی تواریخ دستور قتل آنان توسط پیامبراکرم (ص) صادر شد و بعضا به قتل رسیدند، قتل آنها نه مصداق

ناوبری کتاب