صفحه ۸۱

روشن است که بحث ساب النبی و الائمة (ع) از مباحث حدود به شمار می‎آید.

دلیل سوم: این که اجرای حد ساب بدون اذن امام و دادگاه صالح، موجب هرج و مرج و اختلال نظام خواهد شد و هر کسی ممکن است به ظن خود کسی را ساب النبی و الامام تشخیص دهد و به آن بهانه به قتل او اقدام کند.

2 - مرتد فطری مرد با شرایطی که در رساله توضیح المسائل گفته شده است. (شایسته است در زمینه حکم ساب و مرتد به توضیحاتی که در کتاب "اسلام دین فطرت"، صفحات 697 - 692 بیان شده است، مراجعه شود.)

3 - محارب با تعریف و شرایطی که در جای خود ذکر شده است.

4 - باغی با شرایط مقرره. (همچنین در مورد محارب و باغی به جلد دوم "استفتائات"، صفحات 524 - 519، و نیز کتاب "دیدگاهها"، ج 1، ص 473 - 453 مراجعه شود.)

5 - جاسوس.

6 - ناصبی.

7 - کافر حربی یا کافر ذمی یا مستأمن یا معاهد که نقض ذمه و عهد و شرایط امان کرده باشد.

8 - قاتلی که قتل او در دادگاه صالح ثابت شده و از دست حاکم یا اولیای دم فرار کرده باشد.

در تمام این موارد نیز، مانند مورد سب، باید جرم موجب حد

ناوبری کتاب