صفحه ۷۵

تفاوت میان این دو را در شناسایی قاتل در فتک، و عدم شناسایی او در اغتیال دانسته است، آیا می‎توان ملتزم شد که از نظر اسلام اغتیال - که آن نیز ماهیتا ترور شمرده می‎شود - مجاز شمرده شده است ؟ در این ارتباط مواردی همچون سب النبی (ص) که عموم فقها قتل ساب را بدون محاکمه جایز دانسته اند، و نیز ارتداد چنانچه در دادگاه اسلامی بدون حضور متهم ثابت و حکم غیابی صادر شود، چگونه توجیه می‎گردد؟

جواب: در این رابطه چند نکته باید بررسی شود:

[تفاوت بین فتک و اغتیال ]

نکته اول: "فتک" و "اغتیال". و در این رابطه به چند امر اشاره می‎شود:

1 - معنای لغوی فتک و اغتیال و تفاوت آنها؛ فتک و اغتیال هر دو به معنای حمله ناگهانی و غافل گیرانه به شخص است، منتها در فتک نوعی تأمین به فرد مورد فتک وجود دارد ولی اغتیال از این نظر اعم است؛ و در اغتیال بردن فرد مورد اغتیال به محلی مخفی ملاحظه شده است ولی فتک از این نظر اعم است.لسان العرب، ماده فتک و غیل. در نهایه ابن اثیر ماده غیل آمده: "الغیلة أن یخدعه ثم یقتله فی موضع خفی...". در لسان العرب از ابوالعباس نقل شده است که اغتیال در جایی است که مقتول قاتل را نمی شناسد، ولی فتک در جایی است که مقتول قاتل را مشاهده می‎کند و می‎بیند.لسان العرب، ماده غیل.

ناوبری کتاب