صفحه ۷۴

تخریب منازل آنان و کوچ دادن یهودیان غیرفلسطینی به فلسطین و پاکسازی قومی فلسطینیان از سرزمین های آباء و اجدادی آنان و دستگیری ها و شکنجه های قرون وسطایی و... در کارنامه این رژیم ستمگر، کاملا آشکار است. خوی تجاوزکارانه آن رژیم، تمامی منطقه را آلوده کرده و تجاوزات متعدد آن به لبنان، مصر، سوریه، اردن، عراق، و... از تاریخ جهان پاک نخواهد شد.

جای آن بود که تمامی جامعه جهانی با دید عدالت و حمایت از حقوق بشر، متجاوزان صهیونیست را محکوم کرده و حکومتی آزاد و مردمی و مورد نظر اکثریت ساکنان و مالکان حقیقی فلسطین - اعم از مسلمان و یهودی و مسیحی - در آن تشکیل می‎شد و مورد حمایت جامعه جهانی قرار می‎گرفت.

بنابراین دولت اسرائیل را نمی توان مصداق "دارالصلح" دانست و حقیقتا باید آن را مصداق بارز "دارالکفر" و "دارالحرب" دانست که نه به قوانین الهی تن می‎دهد و نه به درخواست ها و مصوبات جامعه بشری اعتنا می‎کند؛ و این مفهومی جز "کفر" بر آن صادق نیست.

[نظام اسلامی و ترور]

پرسش سیزدهم: بنابر آنچه در برخی از کتب تاریخی آمده است، پیامبراکرم (ص) در چند مورد دستور به ترور داده اند. بر این اساس به نظر حضرتعالی مشروعیت ترور (فتک) در نظام حکومت دینی چگونه است ؟ و چه تفاوتی میان "فتک" و "اغتیال" وجود دارد؟ و با توجه به روایتی که در آن

ناوبری کتاب