صفحه ۷۰

تشویق کردند: "فأما ما ذکرت من مسیرالقوم الی قتال المسلمین، فان الله سبحانه هو اکره لمسیرهم منک ...".نهج البلاغه، خطبه 146.

[تصویر تقسیم جهان کنونی به دارالاسلام و دارالکفر؟]

پرسش دوازدهم: یکی از شاخص های دولت جدید تفکیک دین و سیاست و یا نهاد دین و دولت است که با صفت "سکولار" یا "عرفی" از آن یاد می‎شود؛ به بیان خلاصه دولت های مدرن سکولار هستند. در دولت سکولار هیچ یک از ادیان به عنوان دین رسمی مطرح نیستند و دولت به لحاظ نظری و نه فقط عملی، نباید تبعیضی بین ادیان قائل شود. با این فرض آیا اساسا تقسیم جهان به "دارالاسلام" و "دارالکفر" موضوعیت خود را از دست نداده است ؟ آیا می‎توان دولت های مدرن را که حمایت و رسمیت بخشیدن به یک دین خاص را کنار گذارده اند، دولت کفر تلقی کرد؟ با فرض بی اعتباری تقسیم بندی گذشته، روابط حکومت دینی با این دولت ها چگونه باید باشد؟ آیا اساسا موضوع جهاد ابتدایی منتفی نخواهد شد؟ آیا حکومت اسلامی می‎تواند با قراردادی حمایت از این دولت ها را رسما بپذیرد؟ (همچنان که در منشور ملل متحد همه دولت های عضو رسما متعهد به حمایت از یکدیگر و دفاع در مقابل متجاوز به هر یک از اعضا شده اند.) رابطه حکومت دینی اسلامی با دیگر حکومت های دینی غیراسلامی چگونه باید باشد؟ آیا با فرض این که یک حکومت یهودی مانند اسرائیل حاضر به معاهده صلح باشد، حکومت دینی اسلامی بایستی آن را بپذیرد؟ برفرض که اسرائیل از حکومت های عرفی یا سکولار تلقی شود، وظیفه حکومت اسلامی چه خواهد بود؟

ناوبری کتاب