صفحه ۶۹

مسلمانان را اذیت و آزار می‎دادند، توطئه چینی می‎کردند، در راه ها سلب امنیت می‎کردند و علنا به مقابله نظامی می‎پرداختند. حتی برخی از جنگ های پیامبر(ص) به قصد دفاع از قبایل غیرمسلمانی بود که هم پیمان با مسلمانان بودند. یکی از دلایل فتح مکه، نقض عهد مشرکان و جنگ آنها با قبیله بنی خزاعه - هم پیمان مسلمانان - بوده است.

بلی در بعضی تواریخ آمده است که پیامبراکرم (ص) حضرت علی (ع) را در رأس لشکری دو بار به یمن فرستادند؛ در مرتبه اول منطقه همدان، و مرتبه دوم منطقه مذحج به اسلام پیوستند.سیره حلبی، ج 3، ص 228 - 227. بر فرض صحت این نقل، در آن ذکری از جنگ و خونریزی نشده است؛ و اگر پیوستن مردم یمن با زور و ترس و اکراه می‎بود، قاعدتا باید درگیری نظامی و خونریزی شده باشد.

و داستان جنگ های پس از پیامبر، موضوع جداگانه ای است که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد؛ و از برخی منابع استفاده می‎شود که امیرالمومنین (ع) با برخی از کشورگشایی ها مخالف بودند. و آنچه قطعی است مشورت با آن حضرت در مورد رفتن شخص خلیفه دوم به جبهه روم و ایران می‎باشد و نه اصل شروع جنگ.نهج البلاغه، کلام 134 و 146، نسخه صبحی صالح . و در مورد فتح ایران از جمله ای در نهج البلاغه استفاده می‎شود که دشمن قصد حمله مسلحانه داشته است و یا آن را شروع کرده بود و خلیفه دوم پیش دستی کرده و امیرمؤمنان (ع) او را در برابر این دفاع

ناوبری کتاب