صفحه ۶۸

و در فرض "ج" که کافران در کشور خود مانع تبلیغ اسلام باشند، هرچند حق تبلیغ اسلام برای مسلمانان - همچون هر انسان صاحب مکتب و عقیده ای - محفوظ است، و لکن این حق مستلزم جواز دخالت فیزیکی در خاک آن کشور نمی باشد. بلی اگر تبلیغ اسلام با ارسال امواج ماهواره و مانند آن ممکن باشد، به نحوی که تصرف و دخالت در خاک آنان به شمار نیاید، وجهی برای منع آن نیست، مگر این که دولت اسلامی ضمن قرارداد خاصی و یا قراردادهای بین المللی متعهد شده باشد که علاوه بر عدم دخالت فیزیکی، در فضای آن کشور با ارسال امواج نیز تصرفی نکند، و به اصطلاح تعهد متارکه جنگ سرد نموده باشد که در این صورت باید به مفاد عهدنامه و تعهد خود پایبند باشد. و فرض "د" که کافران حاضر به پذیرش دین اسلام نشوند، به مقتضای آیه شریفه (لا اکراه فی الدین ) و آیه شریفه (لست علیهم بمصیطر) مسلمانان نمی توانند با اکراه و اجبار، کافران را به قبول اسلام وادار نمایند یا سرزمین آنان را تصاحب کنند.

[موارد جهاد در زمان پیامبراکرم (ص)]

و اما موارد جهاد در زمان پیامبراکرم (ص) بر حسب تواریخ جنبه دفاعی داشته و بیشتر با صورت اول منطبق است. در تاریخ موردی که آن حضرت ابتدائا بدون شروع جنگ یا ایذاء مسلمانان توسط کفار و مشرکین و یا توطئه های نظامی و غیرنظامی آنان علیه مسلمانان و تنها برای مسلمان شدن کفار دستور جهاد داده باشند، وجود ندارد. کافران

ناوبری کتاب