صفحه ۴۱

متضرر شدن اقلیت است؛ و در موارد تزاحم حقوق، حق اکثر بر حق اقل مقدم می‎باشد - طبعا احقاق حق اقلیت معقول و مشروع نخواهد بود.

[پاسخ به دو شبهه در مورد مرزهای کنونی ]

البته در رابطه با اکثر مرزهای ملی کنونی دو شبهه وجود دارد که باید پاسخ داده شود:

1 - این که مرزهای فعلی کشورها معمولا براساس تعیین قدرت های غالب بوده است؛ با این فرض با چه ملاکی اهل یک کشور که از ابتدا اختیاری نداشته اند می‎توانند برای کشور خود مرز و حدود و ثغور معین نمایند؟

2 - با اغماض از شبهه اول، انفال هر کشوری با چه ملاکی متعلق به اهل همان کشور است؛ در صورتی که مطابق ادله قرآنی و روایی، انفال از اموال عمومی بوده و متعلق است به خدا و رسول و امام مسلمین، و لازمه آن مساوات تمام مردم (یا تمام مسلمانان یا تمام شیعیان بنابر اختلاف نظری که نسبت به تحلیل انفال در زمان غیبت وجود دارد) نسبت به داشتن حقی در آنهاست؛ و وجود مرز جغرافیایی، موجب سلب این حق از کسانی که آن طرف مرز قرار دارند نخواهد شد.

[1 - نقش قدرت های غالب در مرزهای کنونی ]

در مورد شبهه اول می‎توان گفت: مرزهای فعلی بر فرض این که حدوثا از طرف قدرت های غالب به وجود آمده باشد، اما بقائا

ناوبری کتاب