صفحه ۳۹

شریعت رحمانی اسلام و بازسازی اعتماد از دست رفته نسبت به حکومت دینی یا احکام شریعت محمدی (ص) است.

تفکیک بین عملکرد حکومت هایی که با نام دین، اقدام به ظلم کرده و چهره ای خشونت طلب و مخالف عقل از اسلام ارائه کرده اند با آموزه های عقلانی، رحمانی و عدالت خواهانه شریعت و ارائه الگوی عملی مناسب می‎تواند در گرایش مجدد افراد به اسلام و احکام آن مؤثر باشد.

اگر بپذیریم که اقبال و ادبار مردم در عصر علم و آگاهی بدون دلیل و غیرعقلانی نیست، باید نسبت به عوامل و انگیزه هایی که چنین وضع مفروضی را پدید می‎آورند، بررسی همه جانبه و علمی صورت گیرد و راه حل های علمی خروج از آن اوضاع را پیدا کرده و مورد توجه قرار دهیم.

[مبنای شرعی اعتبار مرزهای ملی و رابطه آن با حکومت دینی ]

پرسش هفتم: یکی از شاخص های دولت جدید تعقیب و رعایت مرزهای ملی است. مرزهای ملی از یک سو قلمرو مسئولیت و اقتدار حاکمیت را مشخص، و از سوی دیگر تبعیت شهروندانی را که در اداره و تصمیم گیری و قانون گذاری کشور به طور برابر ذی حق و سهیم هستند، تأیید می‎کند. بنابراین شهروندان بدون توجه به مذهب و دینشان به صرف عضویت در جامعه سیاسی محدود به مرزهای مشخص، حق مشارکت پیدا می‎کنند. در صورتی که در حکومت دینی با رسمیت بخشیدن و شناسایی شرط مذهب، این حق محدودیت پیدا می‎کند.

ناوبری کتاب