صفحه ۲۸

مسئولیت شناسی نیز جلوه بارزتری دارد و در حاکمیت اسلامی به آن توجه بیشتری شده است؛ تا آنجا که پیامبراکرم (ص) هدف از بعثت خود را کامل کردن اخلاق پسندیده اعلام می‎فرمودند: "انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق."نهج الفصاحة، ص 191.

آموزه های دینی در زمینه پیاده کردن ارزش های اخلاقی حتی می‎تواند در کنار برنامه های اقتصادی، اجتماعی و تأمینی تحقق پذیر باشد، و این اخلاقیات نیز زمینه خویشتن داری جامعه نسبت به جرم می‎باشد. بدون شک افراد فقیر، مضطرب و درگیر با مشکلات روحی و روانی، اگر دارای نوعی معنویت و آراستگی به اخلاق باشند، از گرایش به فساد و جرم و ناشکیبایی خودداری می‎کنند.

اخلاق، سلامت و امنیت و حس تعاون را به دنبال می‎آورد و در محیط فردی آرامش بهتری را ایجاد می‎کند. به این جهت پاسداری از اخلاق در حکومت های دینی اهمیت ویژه ای دارد. در این زمینه نیز در نگاه برخی، حافظ ارزش ها بودن به معنای بسیج نیروها و تمهید امکانات برای اجرای فروع فقهی و اخلاقی تلقی شده، گرچه کار به اکراه و اجبار و تظاهر کشیده شود؛ اما درحقیقت پاسداری از اخلاق به معنای دعوت به خیر و اقامه احکام از روش های غیرمستقیم یعنی روش ایجاد تمهیدات تشویق آمیز و عمل خود حاکمان و کارگزاران است. اگر حاکمان خودشان دروغ بگویند، تظاهر کنند، یا در امانت داری مردم خللی ایجاد کنند، نمی توانند مروج اخلاق و معنویت مردم باشند. البته حکومت در اموری که به حیات کلی جامعه

ناوبری کتاب