صفحه ۲۳

بیان و ابلاغ نظریات خود به مردم ندارد و نمی تواند دیدگاه خود را - هرچند با کمک اقلیت - بر اکثریت تحمیل کند.

[هدف اصلی از تئوری ولایت فقیه ]

و به طور کلی هدف اصلی و اساسی از ولایت فقیه در جامعه ای که مردم آن خواستار پیاده شدن احکام اسلام هستند، همان ولایت فقه یعنی اسلامی بودن قوانین کشور همراه با جریان امور کلی آن با رضایت مردم است؛ و این هدف با هر شکل و مدلی از حکومت که تأمین شود، کفایت می‎کند. و همان گونه که قبلا نیز گفته ام، ولایت فرد یا افراد فقیه در این زمینه موضوعیت ندارد. و طرح آن در نظریات علمی پیش از این با در نظر گرفتن شرایط و ساختار جامعه و مقبولیت حاکمیت فردی در انظار مردم بوده است. بنابراین اگر فرض شود در زمانی جامعه اسلامی به چنان تکامل و رشد مذهبی و سیاسی نائل آید که توسط نخبگان و کارشناسان اسلامی و احزاب مستقل و متعهد یا راه های دیگر بتواند حاکمیت را در چارچوب دستورات شرع - که مردم خواهان پیاده شدن آن هستند - محدود کند، هدف از ولایت فقیه تأمین شده است.

و - از آنچه بیان شد به دست می‎آید که حق ولایت و فرمان دادن از آن خداوند است که مالک تاروپود هستی همه انسان هاست؛ و در مواردی که خداوند شخص یا اشخاصی را برای این امر تعیین و منصوب نفرموده باشد، این حق را به مردم تفویض کرده و انتخاب آنان را - مشروط بر آن که با شرایطی که بیان نموده مطابق باشد - تنفیذ فرموده است.

ناوبری کتاب