صفحه ۱۵۲

کسی که مایعی را که یقین دارد حلال است می‎نوشد، در حالی که به نظر دیگری آن مایع خمر است. در این صورت متصدی شرب مایع را نمی توان تعزیر کرد؛ زیرا به نظر خودش مرتکب حرامی نشده است. و به طور کلی مطابق روایت منقول از پیامبراکرم (ص) که فرمود: "ادرئوا الحدود بالشبهات" در موارد شک و شبهه و اختلاف، حدود و تعزیرات نباید اجرا شود. بلی اگر متصدی تدوین و نشر کارشناس فن نباشد، باید در صورت اختلاف به مرجعی که به نظر طرفین کارشناس و مرضی آنان است مراجعه شود.

[محدوده فعالیت احزاب و رسانه های مستقل در حاکمیت دینی ]

پرسش بیستم: محدوده فعالیت احزاب و رسانه های مستقل جمعی - اعم از دیداری، شنیداری، مطبوعات، اینترنت و... - در حکومت دینی مورد نظر شما چیست ؟ آیا احزاب غیر دینی یا مخالف اسلام حق فعالیت دارند؟ و آیا اقلیت های مذهبی می‎توانند نشریه داشته باشند و آیین خود را ترویج نمایند؟ و اساسا محدوده حقوق اقلیت های دینی شناخته شده و شناخته نشده و نیز اقلیت های سیاسی - اعم از آن که اصل نظام اسلامی را پذیرفته یا نپذیرفته باشند - چگونه است ؟ و این حقوق چگونه تضمین می‎شود؟

جواب: من در گذشته در باب تحزب و وجوب آن از باب مقدمه واجب امربه معروف و نهی ازمنکر سخن گفته ام. و این مقدمه واجب از قبیل قدرت است که شرط عقلی است و تحصیل آن واجب؛ و در جوامع فعلی ایجاد تشکل برای نیل به اهداف اجتماعی از قبیل مقدمه

ناوبری کتاب