صفحه ۱۰۴

ابی رافع یهودی - بنابر نقل سیره ابن هشام سیره ابن هشام، ج 3، ص 287. و کامل کامل، ج 2، ص 146. و بحاربحارالانوار، ج 20، ص 13. - در خیبر انجام شد که جزو سرزمین دشمن بود. ولی ممکن است گفته شود مقصود از "حد" حد شرعی است که از ناحیه شارع تشریع شده است هرچند مجری آن امام مسلمین است؛ زیرا ما در باب حدود حدی را که تشریع آن از قبیل حکم حکومتی باشد نیافتیم.

از طرف دیگر، مطلب ذیل روایت - که می‎فرماید: بدین علت که مبادا در اثر اجرای حد در سرزمین دشمن، شخص مورد حد به دشمن ملحق شود - شامل حد قتل نمی شود.

2 - دلیل دوم این که اجرای حد در خارج کشور اسلامی، یعنی در دارالکفر اصطلاحی که در حال صلح با مسلمانان است، اگر در حال صلح با مسلمانان است، در صورتی که بر خلاف تعهدات بین المللی باشد کشور اسلامی که متعهد به آنها شده است نمی تواند شرعا آن تعهدات را بدون نقض از طرف دیگر نقض نماید.

و بر فرض این که یک کشور اسلامی تعهدات بین المللی را قبول نکرده باشد، اقدام به ترور افرادی که در پناه کشوری دیگر - هر چند دارالکفر - باشند موجب فساد و خطراتی برای سرزمین اسلامی و مردم آن و تضییع حقوق آنان می‎گردد. و شاید به همین خاطر است که مرحوم مجلسی در پاورقی تهذیب الاحکام می‎گوید: "الاحوط فی زمان الهدنة ترک ما تثیر الفتنة"؛تهذیب الاحکام، ج 10، ص 246، پاورقی. زیرا بر فرض آن که تروری با حکم

ناوبری کتاب