صفحه ۱۰۳

کشته شدند و بعضا دستور قتل آنان توسط پیامبر(ص) صادر شد ولی در عین حال بعضی سرانجام توبه کرده و کشته نشدند.

[حرمت ترور در خارج از مرزهای اسلامی ]

از آنچه گفته شد به دست آمد که فتک و اغتیال افراد مهدورالدم که در حال جنگ با اسلام و مسلمانان و یا تدارک و حمایت از آن نباشند از نظر دینی امری قبیح و مورد نهی است. و در این جهت فرقی نمی کند که این افراد در محدوده کشور اسلامی باشند یا در خارج آن. و این تصور که چنانچه آنان در خارج کشور اسلامی باشند کشتن آنها به شکل فتک جایز است زیرا به امنیت داخلی ضرری نمی زند، به چند دلیل مردود است:

1 - بر فرض این که مقصود از دارالکفر، سرزمین دشمن در حال جنگ با مسلمانان باشد، مطابق روایتی حضرت امیر(ع) از اجرای حد در سرزمین دشمن نهی کرده اند. "لایقام علی أحد حد بأرض العدو". "لا أقیم علی رجل حدا بأرض العدو حتی یخرج منها مخافة أن تحمله الحمیة فیلحق بالعدو".وسائل الشیعة، ابواب مقدمات الحدود، باب 10، حدیث 1 و 2.

یادآوری می‎شود: عموم این روایات شامل مسلمان و غیر مسلمان می‎شود.

البته ممکن است گفته شود: لحن روایات ذکرشده به لحن حکم حکومتی شبیه تر است تا لحن حکم الهی ثابت؛ و اگر از مقوله حکم حکومتی باشد تابع شرایط متغیر زمان و مکان است. و از همین رو قتل

ناوبری کتاب