صفحه ۸۵

لازم به ذکر است اصناف نام برده در کلام حضرت امیر(ع) اصنافی بوده است که در آن روزگار وجود داشته است؛ بنابراین در زمان کنونی که جوامع گسترده شده و اصناف توسعه یافته است، قهرا اصناف جدید نیز مشمول کلام آن حضرت خواهند بود.

حقوق بازداشت شدگان

به طور کلی در اسلام سه نوع زندان وجود دارد:

1 - زندان به عنوان حد؛ مانند: زندانی نمودن آمر به قتل، و دزد در مرتبه سوم دزدی پس از اجرای حد در دو مرتبه قبل.

2 - زندان به عنوان تعزیر نسبت به جرائم خاصی که محکمه صالح می‎تواند مجرم را تعزیر نماید، و زندان یکی از مصادیق تعزیر است. و چون تعزیرات اصولا برای اصلاح و تنبه مجرمان است، زندان نمودن مجرم باید به گونه ای باشد که این هدف را تأمین نماید؛ در غیر این صورت باید امور دیگری که در اصلاح او مؤثر است مطرح شود. همچنین باید به این نکته توجه شود که سقف کیفرهای تعزیری باید از کمترین نوع کیفر حدی پایین تر باشد.

زندان در دو مورد فوق (حد و تعزیر) باید پس از ثبوت جرم توسط محکمه صالح باشد؛ و پیش از آن زندانی نمودن متهم به هیچ وجه مشروع نیست.

3 - زندان اکتشافی؛ یعنی زندانی نمودن متهم قبل از ثبوت جرم برای

ناوبری کتاب