صفحه ۷۴

حق پرده پوشی بر عیوب و اسرار مردم

این حق نسبت به حاکمیت چون دارای قدرت است دو چندان خواهد شد. امام علی (ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر از او می‎خواهد که مسئولین حکومتی را از میان افرادی گزینش نماید که هیچ گاه درصدد کشف عیوب پنهانی مردم و افشای آن نباشند، و می‎فرماید: "تنها خداوند است که در رابطه با لغزشهای پنهانی مردم حکم می‎کند." نهج البلاغه صبحی صالح و عبده، نامه 53.

بنابراین حاکمیت وظیفه دارد عیوب افراد - اعم از موافق و مخالف سیاسی - را که نمایان نیست، ظاهر نسازد و افشا نکند.

همچنین در نامه حضرت امیر(ع) به مالک اشتر آمده است: "همانا در بعضی از مردم بسا عیوبی هست که حاکم برای پوشاندن آنها سزاوارتر است، پس مبادا آنها را ظاهر سازی؛ آنچه بر تو است پاک کردن عیبهای نمایان است. حکم عیوبی که ظاهر نیستند با خداست، تو تا می‎توانی آنها را بپوشان." "فان فی الناس عیوبا، الوالی أحق من سترها، فلا تکشفن عما غاب عنک منها، فانما علیک تطهیر ما ظهر لک والله یحکم علی ما غاب عنک، فاستر العورة ما استطعت"؛ نهج البلاغه صبحی صالح و عبده، نامه 53.

علاوه بر این مقتضای اصل اولی و قاعده آن است که هیچ کس بر دیگری ولایت و سلطه ندارد، در حالی که زیر نظر گرفتن امور پنهانی و

ناوبری کتاب