صفحه ۶۰

3 - حقوق متقابل مردم و حکومت صالح

در رابطه با اهمیت حقوق متقابل مردم و حاکمیت صالح، حضرت امیر(ع) فرموده اند: "همان گونه که من در اثر حاکمیت بر شما حقی دارم شما نیز بر من حقی دارید، و حق در مقام بیان و توصیف آسانترین چیزهاست، اما در مقام عمل و اجرا سخت ترین و مشکل ترین آنها خواهد بود." سپس فرمودند: "بزرگترین فریضه ای که خداوند در بین حقوق قرار داده حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است؛ این فریضه ای الهی و حقی است که هرکدام بر دیگری خواهند داشت، و تأمین این حقوق موجب الفت و اعتماد متقابل مردم و حاکمیت و نیز عزت دین در جامعه خواهد شد. مردم جز با صلاح حاکمیت اصلاح نمی شوند و حاکمیت نیز جز با مستقیم و متعادل بودن مردم اصلاح نمی شود. پس اگر مردم و حاکمیت حق یکدیگر را متقابلا تأمین و ادا نمودند، حق غالب و ارزشمند خواهد شد و پایه های دین استوار و راههای آن هموار و شاخصه های عدالت در جامعه برقرار و ارزشها و سنت های دینی فراموش شده احیا می‎گردد. در چنین شرایطی است که روزگار خوبی برای مردم و امید به دوام و بقای حاکمیت و قطع طمع دشمنان را به دنبال خواهد داشت." نهج البلاغه صبحی صالح و عبده، خطبه 216.

همچنین - بنابر نقل المیزان از تفسیر درالمنثور - آن حضرت

ناوبری کتاب