صفحه ۵۷

حق ایتام و محرومین

خداوند برای فقرا و ایتام و محرومین جامعه در اموال اغنیا حقوقی را قرار داده است؛ و در آیه شریفه:

(والذین فی أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم) معارج (70): 24 و 25.

"و کسانی که در اموال آنان برای افراد سائل و محروم حق معینی است" به آن تصریح شده است؛ و این حق اصولا منطبق بر همان صدقات و زکوات واجب و مستحب می‎باشد. در روایات متعددی آمده است: "خداوند آنچه مقتضای عدالت بوده و حق فقرا و محرومین را تأمین می‎کرده در اموال ثروتمندان منظور داشته است؛ ولکن به خاطر امتناع اغنیا و ثروتمندان است که در جامعه فقیر و تهیدست وجود دارد." وسائل الشیعة، کتاب الزکاة، باب 1 از ابواب "ما تجب فیه الزکاة"، حدیث 2 و 3 و 6 و 9.

از طرف دیگر خداوند برای فقرا و محرومین حقی نیز بر مسئولین جامعه قرار داده است که شرایطی را فراهم آورند تا فقرا به حقوق مشروع خود برسند، و با تلاش و فعالیت بتوانند روی پای خود بایستند و به استقلال اقتصادی نایل شوند.

ناوبری کتاب