صفحه ۵۰

به چنین حیاتی است، که در حقیقت کمال او نیز به آن می‎باشد. و دستیابی به چنین کمالی حق هرانسانی است. منشاء این حق، اراده و حکمت و کمال دوستی خداوند - که کمال مطلق است - می‎باشد.

تأمین این حق و فراهم نمودن زمینه های دستیابی به آن تکلیف هر فرد می‎باشد. و تجاوز به این حق و تضییع زمینه های آن، نه برای خود فرد جایز است و نه برای دیگران.

در حقیقت هدف از ارسال رسل و انزال کتب آسمانی و تشریع ادیان از طرف خداوند نیز رسیدن انسانها به چنین حیات و کمال اخروی بوده است.

حق آزادی اندیشه و بیان

از آنجا که عقل و تفکر جوهر اصلی انسان می‎باشد، آزادی اندیشه و بیان از حقوق مسلم همه انسانهاست و همه حق دارند که در مسائل مختلف اعتقادی، سیاسی و اجتماعی آزادانه بیندیشند و حاصل تفکر و اندیشه خود را بیان نمایند؛ و می‎توان گفت آزادی اندیشه و بیان از مهمترین حقوقی است که هر انسانی دارد، و تجاوز به این حق و سلب آن ستمی بزرگ بر انسانها می‎باشد؛ آیه شریفه:

(خلق الانسان _ علمه البیان) الرحمن (55): 3 و 4.
"خداوند انسان را آفرید و بیان را به او آموخت."

ناوبری کتاب