صفحه ۴۷

و از امام صادق (ع) نقل شده: "صله رحم اخلاق را نیک و انسان را سخاوتمند و خوش نفس و روزی را زیاد گردانده و اجل را به تأخیر می‎اندازد." "صلة الارحام تحسن الخلق و تسمح الکف و تطیب النفس و تزید فی الرزق و تنسئ الاجل"؛ کافی، همان، ج 2، ص 151، حدیث 6.

همچنین امام صادق (ع) در جواب سؤال جهم بن حمید در رابطه با حق خویشاوندی که در عقیده دینی مخالف اوست فرمودند: "آری او با اینکه در دین مخالف تو می‎باشد حق رحم دارد، حق رحم را هیچ چیز قطع نمی کند؛ و اگر آنها با تو هم کیش باشند دو حق دارند: حق رحم و حق اسلام."نعم، حق الرحم لا یقطعه شئ و اذا کانوا علی امرک کان لهم حقان: حق الرحم و حق الاسلام"؛ کافی، همان، ج 2، ص 157، حدیث 30.

2 - حقوق اجتماعی

حق حیات مادی و معنوی

انسان - در بین موجودات زنده - دوگونه حیات دارد؛ مادی و معنوی. حیات مادی او از جهاتی شبیه سایر موجودات زنده می‎باشد و ناشی از رسیدن هوا و غذای لازم به بدن او می‎باشد.

حیات معنوی او دو نوع است:

1 - حیات معنوی مربوط به زندگی دنیا، که آن عبارت است از

ناوبری کتاب