صفحه ۴۶

حق "خویشاوندان" به ویژه "برادر" و "خواهر" آن است که انسان همواره جویای احوال آنها بوده و صله ارحام انجام دهد و تا حد امکان در رفع مشکلات آنها کوشش نماید. در قرآن ارحام در کنار تقوای خداوند قرار گرفته است:

(واتقوا الله الذی تسألون به والارحام) نساء (4): 1.

و امام صادق (ع) در تفسیر این آیه فرموده: "مقصود از ارحام خویشاوندان مردم است که خداوند امر به صله آنان نموده و تا آنجا امر ارحام را بزرگ شمرده که آنها را در حریم خود قرار داده است." کافی،کتاب الایمان و الکفر، باب صلة الرحم، ج 2، ص 150، حدیث 1.

پیامبراسلام (ص) فرمودند: "با وجود ارحام مستحق، دادن صدقه به غیر آنان درست نیست." "لا صدقة و ذو رحم محتاج"؛ نهج الفصاحة، ص 522، شماره 2501.

و نیز فرمودند: "به تمام افراد امت خود تا روز قیامت سفارش می‎کنم که اقدام به صله رحم نمایند، هرچند مسافت بین آنان به مقدار یک سال راه باشد؛ زیرا صله رحم جزو دین است." کافی، همان، ج 2، ص 151، حدیث 5.

و از امام باقر(ع) نقل شده: "صله رحم اعمال را پاک و اموال را نمو می‎دهد و دفع بلا می‎کند و حساب را آسان و اجل را به تأخیر می‎اندازد." "صلة الارحام تزکی الاعمال و تنمی الاموال و تدفع البلوی و تیسر الحساب و تنسی فی الاجل"؛ کافی، همان، ج 2، ص 150، حدیث 4.

ناوبری کتاب