صفحه ۴۵

و مادر هرچند آنان فاجر و فاسق باشند." تحف العقول، ص 367، حکم و مواعظ للامام الصادق 7.

حق "فرزند" بر پدر و مادر آن است که به بهترین وجه او را مطابق دستورات اسلامی و شرایط روز جامعه تربیت کنند تا شخصیتی مؤمن، متعهد و مفید پرورش یابد؛ همچنین امکانات آموزشی و پیشرفت علمی را همراه با محیطی آرام برای رشد فکری او مهیا سازند. از جمله حقوق فرزند تأمین مخارج، نام نیک بر او نهادن و تزویج او در وقت مناسب می‎باشد.

پیامبراکرم (ص) به مردی که از حق فرزندش سؤال نمود فرمودند: "نام نیکو بر او بگذار و او را خوب تربیت کن و در جایگاه خوبی قرارش بده." وسائل الشیعة، کتاب النکاح، باب 86 از ابواب احکام الاولاد، حدیث 1. و در روایت دیگری حق فرزند بر پدر را اگر پسر باشد علاوه بر نام نیکونهادن و اکرام مادر او، تعلیم قرآن و پاکدامنی و شنا؛ و اگر دختر باشد علاوه بر اکرام مادرش و اسم نیکو نهادن، تعلیم سوره نور و تعجیل در ازدواج او ذکر نمودند." همان، حدیث 7.

یادآوری می‎شود تأکید بر تعلیم شنا در این روایت، نمونه ای از نیازهایی است که به ویژه در آن روزگار مطرح بوده است، و اختصاصی به آن ندارد؛ و لزوم تعلیم فنون و مهارتهایی که در هر زمان مورد نیاز می‎باشد، از روایت فهمیده می‎شود.

ناوبری کتاب