صفحه ۴۱

حقوق انسان بر خود

حق هر انسان بر خودش این است که:

خود را از هر خطر و ضرر مادی یا معنوی حفظ کند؛ بنابراین حق ندارد اقدام به خودکشی و یا اضرار به نفس نماید. خداوند در قرآن کریم در موارد متعددی از انتحار و خودکشی نهی کرده است؛ چنان که می‎فرماید: "خودتان را مکشید؛ (زیرا) خداوند همواره با شما مهربان است." نساء (4): 29. و نیز می‎فرماید:

(و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة) بقره (2): 195.
"خود را به دست خود به هلاکت نیندازید."

همچنین انسان نباید موجبات هدم شخصیت خویش را که حیات معنوی اوست فراهم آورد. همان گونه که در بحث کرامت انسانی ذکر شد در قرآن کرامت انسان مورد توجه قرار گرفته،اسراء (17): 70. تا آنجا که روح خدا در انسان دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم و حتی سجده فرشتگان حجر (15): 29. و مقام خلیفة اللهی قرار گرفته است.بقره (2): 30.

ناوبری کتاب