صفحه ۳۹

ایمان و اعتقاد آنان - مقرر می‎فرماید و اندیشه برتری مؤمنان در بهره گیری از حقوق طبیعی در این جهان را مردود می‎شمارد.

از طرفی اگر عقیده منشاء حقوق برای انسانها باشد، باید برحسب شدت و ضعف عقاید حقه افراد، حقوق آنان نیز کم و زیاد و ضعیف و قوی گردد؛ در صورتی که به یقین چنین نیست و شدت و ضعف عقاید حقه انسانها تنها منشاء کرامت معنوی و ارزشمند بودن آنان نزد خداوند خواهد بود.

از طرف دیگر باید گفت: همین کرامت ذاتی انسان است که بنابر مکتب های مختلف حقوقی - اعم از مکتب های الهی و غیرالهی - زمینه پیدایش حقوق گوناگون برای افراد انسانها می‎شود. منتهی الامر هر مکتبی مطابق جهان بینی خاص خود به انسان می‎نگرد و او را مورد تجزیه و تحلیل کامل یا ناقص قرار می‎دهد.

ناوبری کتاب