صفحه ۲۹

"همانا هر کس از شما بر فراش خود بمیرد در حالی که به حق خداوند و حق پیامبر و حق اهل بیت او معرفت داشته باشد، به یقین شهید از دنیا رفته است و اجر و پاداش او با خداوند می‎باشد، و ثواب آنچه را از کارهای نیک در نیت داشته استحقاق دارد." نهج البلاغه صبحی صالح و عبده، خطبه 190.

ج - حق فرائض و سنن مهم الهی

فرائض و سنن الهی نیز حقوقی بر انسان دارند، این حقوق در رسالة الحقوق تحف العقول، ص 258، شماره 10 تا 13؛ کتاب الخصال، ابواب الخمسین و مافوقه، ص 566 و 567، حدیث 1؛ من لایحضره الفقیه، باب الحقوق، ج 2، ص 619 و 620، شماره 3214، چاپ جامعه مدرسین. حضرت امام سجاد(ع) مورد اشاره قرار گرفته، و از آن جمله است:

1 - "حق نماز" این است که بدانی در نماز بر خدا وارد می‎شوی؛ پس باید همچون بنده کوچک و ذلیل، ترسان و امیدوار باشی و در برابر او تواضع نمایی، و با آرامش و وقار در برابر او بایستی و دل را متوجه او کنی، و آداب و حدود نماز را کاملا رعایت نمایی.

2 - "حق حج" این است که بدانی بر خدا وارد می‎شوی و از گناهان خود فرار کرده ای، و قبول توبه تو وابسته به آن می‎باشد.

3 - "حق روزه" این است که بدانی روزه حجابی است که خداوند بر اعضا و جوارح تو زده است تا تو را از آتش جهنم بپوشاند.

ناوبری کتاب