صفحه ۲۶

از جمله حقوقی که بر اساس حق خداوند بر انسان مطرح می‎شود حق قرآن و حق پیامبراکرم (ص) و معصومین (ع) و نیز حق فرائض و سنن مهم الهی می‎باشد:

الف - حق قرآن

"قرآن" حق بزرگی بر مسلمانان دارد؛ مطابق روایتی که از حضرت امام جعفرصادق (ع) نقل شده است آن حضرت فرموده اند: "قرآن عهدنامه ای است میان خدا و مردم، و سزاوار است که مسلمان هر روز این عهدنامه را مورد توجه قرار دهد و (حداقل) پنجاه آیه از آن را قرائت نماید." کافی، کتاب فضل القرآن، باب فی قرائته، ج 2، ص 609، حدیث 1.

براساس این حق است که مسلمانان نسبت به خواندن و فهمیدن قرآن کریم و نیز عمل کردن به آن وظیفه سنگینی دارند؛ و سهل انگاری آنان در انجام این وظیفه، چنانچه موجب سستی عقاید و بی توجهی به احکام الهی گردد حرام خواهد بود.

و برحسب مضامین روایات دیگر، درجات بهشت مطابق با مقدار خواندن (و عمل کردن به) قرآن خواهد بود. و در کتاب شریف کافی آمده است که پیامبراکرم (ص) فرمودند: "همانا سزاوارترین مردم به فروتنی و انجام نماز و روزه در نهان و عیان - بی گمان - حامل قرآن می‎باشد." آنگاه با صدای بلند فرمودند: "ای کسی که قرآن را با خود

ناوبری کتاب