صفحه ۱۲۹

حقوق بین انسان، طبیعت و حیوان

حق بهره برداری از طبیعت و آب و هوا و گیاهان و حیوانات آن و منابع زیرزمینی به طور مساوی متعلق به همه انسانهاست، و کسی نمی تواند مانع بهره برداری دیگری از طبیعت باشد؛ خداوند در قرآن فرموده است:

(هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا) بقره (2): 29.
"خداوند تمام آنچه را در زمین است برای شما خلق نمود."

و نیز فرموده:

(و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض...) جاثیه (45): 13.
"آنچه را در آسمانها و زمین است مسخر شما کرده است."

از این آیات فهمیده می‎شود نسل های آینده نیز در چنین حقی سهیم هستند. بنابراین کسی حق ندارد به گونه ای از طبیعت استفاده کند که موجب آسیب رساندن به آن و محرومیت دیگران گردد؛ اگرچه بهره برداری او در ملک خودش باشد. به عنوان مثال حق ندارد هوای سالم مورد استفاده دیگران را با دود، آب دریا و رودخانه را با فاضلاب،

ناوبری کتاب