صفحه ۱۲۵

عایشه با احترام همراه با عده ای زن مسلح - که به شکل مرد در آمده بودند - به مدینه فرستاده شد؛ و عبدالله بن زبیر نیز با وساطت محمد بن ابی بکر آزاد شد، و موسی بن طلحة را نزد حضرت آوردند و حضرت از او خواستند تا سه مرتبه استغفار کند، و او استغفار نمود و سپس به دستور حضرت آزاد و تمام وسایل جنگی و غیرجنگی اش که در اختیار لشگر حضرت بود به او برگردانده شد.

ضمنا کودکان، زنان و سالخوردگان کسانی که در حال جنگ هستند از امنیت برخوردار بوده و نباید مورد تعرض و اسارت قرار گیرند.

حق پناهندگی

هر یک از افراد جبهه غیرمسلمان - هرچند در حال جنگ با مسلمانان باشد - حق دارد به جبهه مسلمانان پناهنده شود و تقاضای امان نماید؛ و در این صورت تقاضای پناهندگی او باید پذیرفته شود. و امان دادن به او - هرچند توسط ضعیف ترین افراد مسلمان باشد - معتبر است.

در قرآن مجید آمده است: "و اگر یکی از مشرکین از تو تقاضای پناهندگی نمود، به او پناه ده تا بلکه کلام خدا را بشنود، و سپس او را به جای امنش برسان." (و ان احد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه)؛ توبه (9): 6. و پیامبراکرم (ص) فرمود: "مسلمانان با هم

ناوبری کتاب