صفحه ۱۱۷

و اساسا هدف اصلی از جهاد در اسلام کشورگشایی و تحمیل عقیده دینی با زور و اکراه نبوده است؛ بلکه هدف اصلی و بنیادین، نجات امتهای تحت ستم و دفع و رفع موانع آزادی آنهاست، تا بتوانند آزادانه پس از تحقیق و تفحص عقیده حق را شناخته و بدان عمل نمایند. تفصیل این بحث در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه، جلد دوم، صفحات 710 و 711 آمده است.

د - دولتهای غیرمسلمان اگر با مسلمانان در حال جنگ باشند و تقاضای صلح نمایند، این حق را دارند که چنانچه انگیزه آنان خدعه و فریب نباشد، تقاضای آنها از طرف حکومت اسلامی پذیرفته شود؛ قرآن کریم بدین معنا تصریح نموده و خطاب به پیامبراکرم (ص) می‎فرماید:

(و ان جنحوا للسلم فاجنح لها...)
"اگر تقاضای صلح کرده و به آن متمایل شدند پس تو هم طالب صلح
باش." انفال (8): 61.

حضرت علی (ع) می‎فرماید: "صلحی را که بدان دعوت شده اید دفع نکنید، صلحی که رضا و خشنودی خدا در آن است؛ زیرا در صلح راحت لشگریان و آسایش اندوهها و آسودگی برای اهل شهرهاست." نهج البلاغه صبحی صالح، نامه 53.

و چنانچه پیمان ترک مخاصمه منعقد نموده و به آن متعهد و پایبند

ناوبری کتاب