صفحه ۱۱۵

حقوق ملتها نسبت به یکدیگر

کشورها در روابط خود با یکدیگر دارای آزادی مطلق نبوده، بلکه تابع قواعد حقوق بین الملل می‎باشند. به عبارت دیگر حقوق بین الملل برای آنها در روابطشان با یکدیگر محدودیت هایی قائل شده است.

و از طرف دیگر انسانها دارای ادیان، فرهنگها و موقعیتهای گوناگون هستند که محترم می‎باشند؛ از این رو دولتها و ملتهای مسلمان و غیرمسلمان دارای حقوقی متقابل هستند که براساس آن، حکومت اسلامی و مسلمانان نیز نسبت به آنان وظایف خاصی دارند.

قرآن کریم نیز می‎فرماید: "خداوند شما را از نیکی کردن و عدالت ورزی نسبت به کسانی که درباره دین با شما در جنگ نبوده و شما را از سرزمینتان بیرون نکرده اند نهی نمی کند؛ همانا خداوند عدل ورزان را دوست می‎دارد." ممتحنه (60): 8.

بنابراین:

الف - مللی که در حال جنگ با مسلمانان نباشند، باورها و قوانین و مرزهای شناخته شده آنها محترم است و نباید مورد اهانت و تجاوز قرارگیرد.

ناوبری کتاب