صفحه ۱۱۰

جنازه او حاضر شود، دعوت و هدیه او را رد نکند، هدیه اش را جبران نماید، و از او به واسطه احسانی که در حق او نموده تشکر کند، در یاری او کوتاهی نکند، ناموس او را حفظ نماید، حوائج او را در حد امکان تأمین نماید، اگر چیزی را طلب نمود جواب مثبت دهد، در پیدانمودن گمشده اش او را راهنمایی نماید، سلام او را جواب دهد، با خوبی و محبت با او صحبت کند، با خوشرویی به او انعام دهد، قسم او را تصدیق کند (نگوید دروغ است)، با دوستان او دوستی نماید، با دشمنانش دشمن باشد، اگر خواست به دیگری ظلم کند او را بازدارد، و اگر به او ظلمی شده او را یاری نماید تا حقش را بگیرد، در طوفان حوادث او را تنها نگذارد، آنچه را برای خود می‎خواهد برای او نیز بخواهد، و هرچه را برای خود ناخوشایند دارد برای او نیز نخواهد". سپس فرمودند: "هرگاه کسی در ادای حقی از حقوق برادر مسلمان خود کوتاهی کند، روز قیامت از او مطالبه می‎شود و باید آن را ادا نماید." برگرفته از وسائل الشیعة، کتاب الحج، باب 122 از ابواب احکام العشرة، حدیث 24.

در رابطه با اهمیت حق مسلمان بر مسلمان دیگر، در روایتی آمده است: معلی بن خنیس از امام صادق (ع) پرسید حق مسلمان بر مسلمان دیگر چیست ؟ و حضرت پس از اشاره اجمالی به اینکه هر مسلمانی بر مسلمان دیگر هفت حق مهم دارد فرمودند: "هر کدام از این حقوق تضییع شود، شخص ضایع کننده از ولایت خداوند خارج می‎شود و

ناوبری کتاب