صفحه ۱۰۴

حق احسان کننده

حق "احسان کننده" این است که در مقابل احسانی که کرده از او تشکر نمایی و احسانش را به زبان آوری و او را به نیکی یاد کنی و خالصانه در حق او دعا کنی تا در نهان و عیان از او قدردانی کرده باشی. و هر وقت توانستی احسان او را جبران نمایی.همان، ص 271، حدیث 47.

حق بیمار

عیادت نمودن از افراد بیمار به گونه ای که موجب آزار او نباشدوسائل الشیعة، کتاب الطهارة، باب 15 از ابواب الاحتضار. و تلاش برای رفع مشکلات او حق بیمار است. و اگر بیمار توان مالی برای معالجه را ندارد، بر دولت اسلامی و افراد متمکن است که هزینه معالجه او را تأمین کنند؛ و به ویژه بر پزشکی که توان معالجه بیمار را دارد کوتاهی جایز نیست.

حق همسایه

حق "همسایه" این است که در حضور، کرامت او را و در غیاب، آبروی او را حفظ کنی؛ و اسرارش را فاش نکنی، و در هر حال او را یاری نمایی و در سختی ها تنها نگذاری؛ از خطاهایش بگذری و

ناوبری کتاب