صفحه ۱۰۲

همچنین مشورت کننده باید مشاوری را انتخاب کند که علاوه بر تقوا،وسائل الشیعة، کتاب الحج، باب 21 از ابواب احکام العشرة . امانتداری، صداقت و خیرخواهی، دارای تخصص و نظرات کارشناسی در رابطه با موضوع مورد مشورت باشد؛ و در این راستا با کسانی مشورت شود که دارای افکار و گرایشات مختلف اند تا موارد خطا را بشناسد.نهج البلاغه صبحی صالح، قصار 173.

حق مشاور

حق "مشاور" این است که اگر به غیر از نظر مشورت کننده و یا مخالف با واقع اظهارنظر نمود مورد تهمت قرارنگیرد؛ زیرا هر کس عقیده و نظری دارد و مشورت کننده در عمل نمودن به نظر مشاور آزاد است؛ پس حق ندارد او را متهم نماید. و اگر نظرش موافق با واقع یا موافق با نظر مشورت کننده باشد، پس از به جاآوردن حمد و شکر خداوند نظر او را قبول نماید؛ و در هر حال مشورت کننده نسبت به اظهارنظر و دقت مشاور در تشخیص صلاح و فساد از او تشکر کند.برگرفته از رساله حقوق امام سجاد(ع)، تحف العقول، ص 269، حدیث 40. و بجاست اگر مشاور برای بررسی و تحقیق متحمل مخارجی شده است، مشورت کننده آن را جبران نماید؛ بلکه اگر آن را شرط کرده باشند واجب است جبران نماید.

ناوبری کتاب