صفحه ۹۷

پیش از حج اعاده نماید و حج او صحیح است؛ و اگر نمی تواند عمره را اعاده نماید چون وقت حج تنگ می‎شود، بنابر احتیاط واجب یک حج به قصد آنچه وظیفه اوست، مردد بین حج تمتع و حج افراد بجا آورد، و بعد یک عمره مفرده، و در سال بعد عمره و حج تمتع را اعاده نماید.

(مسأله 217) اگر محرم در حج پیش از وقوف به مشعر از روی علم و عمد با زن خود نزدیکی کند کفاره آن بنابر احتیاط یک شتر است مطلقا؛ و باید حج را تمام کند و سال بعد نیز آن را اعاده نماید، هر چند حج مستحبی باشد؛ و اگر حج را تمام نکند در احرام باقی می‎ماند.

و زن هم اگر در احرام بوده و به عمل راضی شده حکمش همین است؛ و باید تا آخر حج از یکدیگر جدا شوند؛ یعنی تا آخر با یکدیگر خلوت نکنند، بلکه شخص سومی با آنان باشد. و اگر زن راضی نبوده و مرد او را مجبور کرده است، حج زن صحیح است و مرد باید کفاره زن را نیز بدهد.

(مسأله 218) اگر محرم در حج بعد از وقوف به مشعر و پیش از انجام پنج شوط"شوط" یعنی: گشتن یک دور کامل به دور خانه کعبه. از طواف نساء با زن خود از روی علم و عمد نزدیکی کند، بنابر احتیاط کفاره آن مطلقا یک شتر است؛ ولی حج او صحیح است. و اگر زن هم در حال احرام و راضی بوده حکمش همین است؛ و اگر مجبور شده کفاره او به عهده مرد است.

و اگر پس از گذشتن پنج شوط از طواف نساء بوده حج آنان صحیح است و بنابر اقوی کفاره هم واجب نیست.

(مسأله 219) اگر محرم در عمره مفرده پس از فراغت از

ناوبری کتاب