صفحه ۹۶

مطلق حیوانات و حشراتی که اذیت نمی کنند اجتناب کند.

(مسأله 214) شکار کردن حیوانات دریایی مانند ماهی در حال احرام مانعی ندارد. و اگر حیوانی هم در آب و هم در خشکی زندگی می‎کند، ملاک جای تخم و جوجه گذاری آن است؛ پس اگر در آب تخم و جوجه می‎گذارد حیوان دریایی محسوب است.

(مسأله 215) ذبح و خوردن گوشت حیوانات اهلی مانند مرغ خانگی، گوسفند، گاو و شتر در حال احرام مانعی ندارد. و مخفی نماند که مسائل و فروع شکار و کفاره هر یک از شکارها بسیار زیاد است؛ و چون برای حجاج شهرهای دور کمتر مورد حاجت است لذا از تفصیل آنها در اینجا صرف نظر می‎کنیم.

جماع

دوم از محرمات احرام "جماع" است؛ یعنی نزدیکی کردن با زن. و در اصل حرام بودن آن فرقی بین احرام عمره تمتع و عمره مفرده و اقسام حج نیست. پس در عمره تمتع پس از تقصیر، و در احرام حج و عمره مفرده پس از طواف نساء زن بر او حلال می‎شود؛ همچنین است حکم زن نسبت به حلال شدن شوهر بر او.

(مسأله 216) اگر کسی در عمره تمتع از روی علم و عمد با زن خود نزدیکی کند، پس اگر بعد از فراغت از سعی باشد عمره او صحیح است و فقط کفاره بر او واجب می‎شود؛ و کفاره آن بنابر احتیاط یک شتر است مطلقا"مطلقا" یعنی: چه متمکن و چه عاجز از دادن کفاره یک شتر باشد.، هر چند فرق گذاشتن بین متمکن و عاجز خالی از قوت نیست؛ یعنی اگر می‎تواند یک شتر، و اگر نمی تواند یک گاو، و اگر نمی تواند یک گوسفند ذبح کند.

و اگر پیش از فراغت از سعی باشد، بنابر احتیاط یک شتر کفاره بدهد و عمره را تمام کند. و در صورت وسعت وقت آن را

ناوبری کتاب