صفحه ۹۳

این دعا را کافی است یک بار بخواند و سپس احرام ببندد.

ششم: اینکه هنگام پوشیدن دو جامه احرام بنابر فرمایش شیخ صدوق (ره) بگوید:

"الحمدلله الذی رزقنی ما اواری به عورتی و اؤدی فیه فرضی و أعبد فیه ربی و أنتهی فیه الی ما أمرنی، الحمدلله الذی قصدته فبلغنی و أردته فأعاننی و قبلنی و لم یقطع بی و وجهه أردت فسلمنی فهو حصنی و کهفی و حرزی و ظهری و ملاذی و رجائی و منجای و ذخری و عدتی فی شدتی و رخائی".من لا یحضره الفقیه، ‏527/2.

هفتم: اینکه تلبیه را تکرار کند، بخصوص پس از هر نماز واجب و مستحب و بالا رفتن بر هر تپه و پایین آمدن از آن، و در هر سوار شدن و پیاده شدن، و بیدار شدن از خواب و هنگام سحرها و در برخورد با هر سواره.

مکروهات احرام

(مسأله 203) مکروهات احرام نیز چند چیز است:

اول: احرام در جامه سیاه، بلکه احوط ترک آن است. و بهتر است جامه ها سفید باشند.

دوم: خوابیدن محرم در رختخواب و بالش زرد رنگ.

سوم: احرام در جامه راه راه.

چهارم: احرام در جامه چرکین، ولی اگر جامه در حال احرام چرک شود بهتر آن است آن را تا زمانی که در حال احرام است نشوید.

پنجم: استعمال حنا پیش از احرام در صورتی که اثر آن تا زمان احرام باقی بماند.

ناوبری کتاب