صفحه ۹۲

خوب است به قصد رجاء و امیدواری تیمم نماید.

چهارم: اینکه جامه های احرام از پنبه باشد.

پنجم: اینکه احرام بعد از نماز و خواندن دعاهای وارده انجام شود؛ بدین ترتیب: در صورت امکان بعد از نماز ظهر، وگرنه بعد از نماز واجب دیگر؛ و اگر وقت نماز واجب نیست بعد از خواندن شش رکعت نافله و یا اقلا دو رکعت نافله که در آنها سوره های "قل هو الله احد" و "قل یا ایها الکافرون" را بخواند؛ و روایت شده که "قل هو الله احد" را در رکعت اول و "قل یا ایها الکافرون" را در رکعت دوم بخواند. و پس از نماز حمد و ثنای الهی بجا آورد و بر پیامبر و آل او صلوات بفرستد. و سپس بگوید:

"اللهم انی أسالک ان تجعلنی ممن استجاب لک ، و آمن بوعدک و اتبع امرک فانی عبدک و فی قبضتک ، لا اوقی الا ما وقیت، و لا آخذ الا ما اعطیت، و قد ذکرت الحج فاسالک ان تعزم لی علیه علی کتابک و سنة نبیک صلواتک علیه و آله و تقوینی علی ما ضعفت و تسلم لی مناسکی فی یسر منک و عافیة، و اجعلنی من وفدک الذی رضیت و ارتضیت و سمیت و کتبت. اللهم انی خرجت من شقة بعیدة، و انفقت مالی ابتغاء مرضاتک . اللهم فتمم لی حجتی و عمرتی، اللهم انی ارید التمتع بالعمرة الی الحج علی کتابک و سنة نبیک صلواتک علیه و آله، فان عرض لی عارض یحبسنی فخلنی حیث حبستنی بقدرک الذی قدرت علی، اللهم ان لم تکن حجة فعمرة ، احرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب، ابتغی بذلک وجهک و الدار الاخرة"وسائل الشیعة، کتاب الحج، باب «16» از "ابواب الاحرام"، حدیث 1.

ناوبری کتاب