صفحه ۸۷

چهار "لبیک" است بدین گونه: "لبیک اللهم لبیک ، لبیک لاشریک لک لبیک"؛ و بنابر احتیاط واجب این جملات نیز در آخر آن اضافه شود: "ان الحمد و النعمة لک و الملک لاشریک لک"؛ و پس از این جملات خوب است یک لبیک نیز اضافه شود، ولی واجب نیست. و بنابر احتیاط مستحب همزه "ان" هم باکسر خوانده شود و هم بافتح ؛ هر چند خواندن آن با کسر کافی است. و خوب است کلمه "لک" بعد از "الملک" نیز اضافه شود؛ ولی واجب نیست. پس تلبیه کامل چنین است:

"لبیک اللهم لبیک ، لبیک لاشریک لک لبیک ، ان الحمد و النعمة لک و الملک (لک ) لاشریک لک لبیک"

یعنی: "اجابت و اطاعت می‎کنم تو را، خدایا اجابت می‎کنم تو را، اجابت می‎کنم تو را، برای تو شریک نیست، اجابت می‎کنم تو را، به درستی که ستایش و نعمت و پادشاهی از آن توست، هیچ شریک نداری، اجابت می‎کنم تو را." و مستحب است تلبیه های زیر نیز در آخر اضافه شود:

"لبیک ذا المعارج لبیک ، لبیک داعیا الی دار السلام لبیک ، لبیک غفار الذنوب لبیک ، لبیک أهل التلبیة لبیک ، لبیک ذا الجلال و الاکرام لبیک ، لبیک تبدی و المعاد الیک لبیک ، لبیک تستغنی و یفتقر الیک لبیک ، لبیک مرهوبا و مرغوبا الیک لبیک ، لبیک اله الحق لبیک ، لبیک ذا النعماء و الفضل الحسن الجمیل لبیک ، لبیک کشاف الکرب العظام لبیک ، لبیک عبدک و ابن عبدیک لبیک ، لبیک یا کریم لبیک".البته این تلبیه های مستحب مطابق نقل شیخ طوسی (ره) در "تهذیب" نقل شده است و با نسخه "کافی" کمی تفاوت دارد.

(مسأله 190) بر مکلف واجب است مقدار تلبیه واجب را یاد بگیرد و مانند تکبیرة الاحرام نماز به طور صحیح ادا نماید. و

ناوبری کتاب