صفحه ۸۶

ابریشم خالص نیز نباشد؛ ولی ابریشم مخلوط مانعی ندارد.

(مسأله 184) باید به جامه های احرام عرفا جامه و ثوب گفته شود؛ پس بنابر احتیاط واجب از جنس بافته شده باشد و از قبیل چرم و پوست و نمد نباشد.

(مسأله 185) واجب نیست شخص محرم همیشه دو جامه احرام را پوشیده باشد. پس مانعی ندارد برای تطهیر یا شستشو یا حمام یا مانند اینها جامه ها را از خود دور کند، یا مثلا در گرما رداء را از دوش خود بردارد؛ چنانکه عوض کردن آنها هم مانعی ندارد، با رعایت شرایطی که گذشت.

(مسأله 186) افضل بلکه احوط این است که در وقت ورود به مکه برای طواف جامه هایی را که در آنها احرام بسته پوشیده باشد.

(مسأله 187) بنابر احتیاط واجب شخص محرم نباید ازار یعنی لنگ را به گردن خود گره بزند؛ بلکه بنابر احتیاط واجب هیچ یک از جامه های احرام را به گردن خود و به یکدیگر گره نزند؛ و همچنین دو پر جامه را با سوزن یا سنجاق یا گره به هم متصل نکند. و اگر از روی ندانستن یا فراموشی گره زد یا با سوزن و سنجاق به هم متصل کرد فورا آن را باز کند؛ ولی به احرامش ضرر نمی زند و کفاره هم ندارد.

(مسأله 188) اگر محرم مثلا برای رفع سرما ناچار باشد از قبا یا پیراهن دوخته استفاده کند می‎تواند آنها را به دوش خود اندازد، بدون اینکه دست در آستین آنها کند؛ و قبا را باید وارونه و بالا و پایین کند. و اگر محرم لنگ پیدا نکرد و ناچار شد می‎تواند شلوار بپوشد؛ ولی بنابر احتیاط کفاره بدهد.

سوم از واجبات احرام "تلبیه" یعنی گفتن لبیک می‎باشد، به نحوی که وارد شده است.

(مسأله 189) از تلبیه آنچه وجوب آن قطعی است گفتن

ناوبری کتاب