صفحه ۸۵

دوخته بپوشد احرامش صحیح است و باطل نمی شود؛ ولی در این صورت باید پیراهن را از طرف پا درآورد، و اگر یقه آن تنگ است باید آن را بشکافد یا پاره کند تا از طرف پا کنده شود.

(مسأله 175) اکتفا کردن به یک جامه بلند و بزرگ به جای دو جامه احرام محل اشکال است.

(مسأله 176) پوشیدن بیش از دو جامه در اول احرام یا بعد از آن برای جلوگیری از سرما یا غیر آن مانعی ندارد.

(مسأله 177) ازار یعنی لنگ باید بدن نما نباشد؛ و بنابر احتیاط مستحب رداء نیز بدن نما نباشد. ودر زنها بنابر احتیاط واجب باید بدن نما نباشد.

(مسأله 178) چنانکه گذشت در بچه ها جایز است در آوردن لباسهای دوخته را تا "فخ" که متصل به مکه است به تأخیر اندازند.

(مسأله 179) بنابر احتیاط واجب باید دو جامه احرام را به قصد قربت و اطاعت امر خدا و به قصد احرام بپوشند؛ و خوب است کندن لباسهای دوخته نیز به قصد قربت و اطاعت انجام شود.

(مسأله 180) آنچه در لباس نمازگزار شرط است در جامه های احرام نیز شرط است؛ پس لباس احرام باید از ابریشم خالص و زرباف و از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد. همچنین باید پاک باشد؛ مگر از نجاساتی که در حال نماز بخشیده شده است.

(مسأله 181) بنابر احتیاط واجب اگر در حال احرام لباسهای احرام نجس شود باید آنها را تطهیر یا عوض کنند. وبدن نیز اگر نجس شود بنابر احتیاط واجب باید آن را تطهیر نمایند.

(مسأله 182) اگر بدن یالباس را تطهیر نکنند کفاره ندارد.

(مسأله 183) لباسهای زن نیز در حال احرام باید پاک باشد و از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد. و بنابر احتیاط واجب از

ناوبری کتاب