صفحه ۸۴

برگردد. واگر نمی تواند برگردد پس اگر در خارج حرم است از همانجا احرام را تجدید نماید؛ و اگر داخل حرم شده پس اگر می‎تواند به خارج حرم برگردد و درخارج حرم احرام ببندد؛ و اگر نمی تواند برگردد از همانجا احرام ببندد. و در همه این صورتها بنابر احتیاط به مقداری که می‎تواند به عقب برگردد و سپس احرام ببندد.

دوم از واجبات احرام پوشیدن دو جامه احرام است که یکی را "ازار" و دیگری را "رداء""ازار" به معنای لنگ و "رداء" به معنای عبا می‎باشد. می‎نامند. بدین صورت که مردان پس از کندن لباسهای دوخته شده خود، ازار را به صورت لنگ به کمر خود می‎بندند و رداء را مانند عبا بر دوش خود می‎اندازند. و بنابر احتیاط واجب زنها نیز دو جامه احرام را بپوشند ولی لازم نیست لباسهای دوخته را بکنند؛ و جایز است دو جامه احرام آنان نیز دوخته باشد، به این صورت که شلوار را به قصد ازار بپوشند و چادر را به قصد رداء به سر بیندازند.

(مسأله 172) بنابر احتیاط واجب لنگ باید به اندازه ای باشد که حداقل از ناف تا زانو را بپوشاند؛ و رداء را باید به شکل متعارف مانند عبا بردوش بیندازند، به گونه ای که دو شانه را بپوشاند؛ و زنها می‎توانند آن را مانند چادر بر سر بیندازند.

(مسأله 173) بنابر احتیاط واجب باید دو جامه احرام را پیش از نیت احرام بپوشند؛ و اگر بعد از تلبیه پوشیده اند تلبیه را دوباره بگویند.

(مسأله 174) اگر مرد از روی فراموشی یا ندانستن مسأله بدون کندن پیراهن خود احرام ببندد باید فورا آن را بکند و احرامش صحیح است؛ و لازم نیست آن را از طرف پا از بدن خود درآورد. همچنین اگر بعد از احرام بستن و تلبیه پیراهن

ناوبری کتاب