صفحه ۸۱

فصل اول - احرام

واجبات، شرایط، تروک و محرمات و آداب آن

چنانکه قبلا گفته شد واجبات عمره تمتع شش چیز است:

اول - نیت عمره دوم - احرام

در احرام سه چیز واجب است:

1 - نیت 2 - پوشیدن لباس احرام 3 - تلبیه یعنی گفتن لبیک

(مسأله 165) "نیت" یعنی قصد محرم شدن برای انجام اعمال عمره یا حج مطابق دستور شرع مبین قربة الی الله تعالی. و لازم نیست در وقت نیت اعمال را به تفصیل بداند، بلکه قصد اجمالی کافی است؛ سپس با مراجعه به کتاب مناسک یا پرسیدن از افراد خبره و مورد وثوق و اطمینان یک یک اعمال را یاد می‎گیرد وعمل می‎کند.

و در نیت سه چیز معتبر است:

1 - "قصد قربت"، یعنی قصد کند اعمال را برای خدا و با خلوص نیت بجا آورد، مانند سایر عبادات؛ پس اگر قصدش ریا باشد اعمال او باطل است.

2 - اینکه نیت از اول اعمال تا آخر اجمالا موجود و مستمر باشد.

3 - اینکه خصوصیات عمل را تعیین نماید؛ و در نیت خود

ناوبری کتاب