صفحه ۷۹

باب دوم: اعمال و شرایط و آداب عمره تمتع

و آداب ورود در حرم و مکه معظمه و مسجدالحرام

ناوبری کتاب