صفحه ۷۵

بنابر احتیاط محل احرام اهل مکه است برای حج افراد یا قران؛ هرچند بنابر مشهور جایز است از خود مکه و از منزل خود محرم شوند.

(مسأله 155) در حکم اهل مکه است کسی که دو سال یا بیشتر مجاور مکه معظمه شده است؛ هر چند قصد سکونت دائم نکرده باشد. ولی اگر کمتر از دو سال مانده باشد وظیفه او حج تمتع است مگر اینکه مکه وطن او شده باشد؛ و بنابر احتیاط واجب باید برای احرام عمره به میقات بلد خود یا به یکی از میقاتهای پنجگانه دیگر برود، و برای احرام حج از مکه احرام ببندد؛ چنانکه تفصیل آن گذشت. و کسانی که از شهرهای دور به قصد حج قران یا حج افراد می‎آیند، میقات آنان یکی از میقاتهای پنجگانه نخست است.

نهم: "ادنی الحل" است، یعنی نزدیکترین منطقه خارج از حرم به حرم؛ و آن میقات عمره مفرده ای است که بعد از حج افراد یا حج قران بجا می‎آورند.

(مسأله 156) همه کسانی که درمکه تصمیم می‎گیرند عمره مفرده بجا آورند میقات آنان ادنی الحل است. پس باید به خارج حرم بروند و از آنجا احرام ببندند؛ و بهتر است برای احرام به "جعرانه" یا "حدیبیه" یا "تنعیم" بروند؛ و از همه نزدیکتر به مسجدالحرام تنعیم است. و اما کسانی که از شهرهای دور به قصد عمره حرکت می‎کنند و به یکی از میقاتها بر می‎خورند، پس باید برای عمره مفرده و همچنین برای عمره تمتع از یکی از میقاتها احرام ببندند.

دهم: "فخ" است؛ و آن مکانی است در کنار مکه معظمه. و آن بنابر قولی محل احرام بچه های نابالغ است. یعنی جایز است احرام آنان را تا فخ تأخیر اندازند. ولی بنابر قول دیگر محل

ناوبری کتاب