صفحه ۷۴

سوم: "وادی عقیق" است؛ و آن میقات اهل نجد و عراق و مشرق و هر کسی که از آنجا عبور کند می‎باشد. و جزء اول آن "مسلخ" و وسط آن "غمره" و آخر آن "ذات عرق" نامیده می‎شود.

(مسأله 153) افضل احرام از مسلخ است و پس از آن غمره؛ و بنابر احتیاط تأخیر نیندازند تا ذات عرق؛ بلکه پیش از رسیدن به آن احرام ببندند، مگر در حال ضرورت یا تقیه.

چهارم: "یلملم" است که نام کوهی است در جنوب مکه؛ و آن میقات اهل یمن است و هر کسی که از آنجا عبور کند.

پنجم: "قرن المنازل" است؛ و آن میقات اهل طائف است و هر کس که از آنجا عبور کند.

ششم: منزل خود شخص است؛ و آن میقات کسی است که منزلش بعد از میقات و بین میقات و مکه واقع شده است. پس چنین کسی می‎تواند از منزل و محل خودش به قصد احرام عمره یا حج احرام ببندد، و لازم نیست به میقات برود؛ هر چند رفتن به میقات هم مانعی ندارد، بلکه بهتر است.

هفتم: "مکه معظمه" است؛ و آن میقات حج تمتع است که پس از اتمام عمره تمتع از خود مکه به قصد احرام حج احرام می‎بندند و به عرفات می‎روند.

(مسأله 154) احرام حج تمتع در هر جای مکه قدیم واقع شود کافی است؛ ولی افضل "مسجدالحرام" است؛ و بهترین مکان "مقام ابراهیم (ع)" یا "حجر اسماعیل (ع)" است. و چون شهر مکه توسعه پیدا کرده، بنابر احتیاط هر چه نزدیکتر به مسجدالحرام احرام ببندد تا مطمئن شود احرام در حدود مکه در صدر اسلام واقع شده، و این احتیاط ترک نشود.

هشتم: "جعرانه" است؛ و آن مکانی است خارج از حرم، و

ناوبری کتاب