صفحه ۷۳

(مسأله 148) بنابر احتیاط واجب از خود مسجد و در داخل آن احرام ببندند نه در خارج آن، وبهتر است در قسمت قدیمی مسجد احرام ببندند.

(مسأله 149) جایز نیست احرام را از مسجد شجره تأخیر اندازند؛ مگر شخص مریض یا ضعیف و مانند آنان که نمی توانند زیاد در حال احرام بمانند، که در این صورت جایز است احرام را تأخیر اندازند و از "جحفه" که در راه آنان به مکه واقع شده محرم شوند.

(مسأله 150) جنب و حائض می‎توانند در حال عبور از مسجد شجره احرام ببندند و نباید در مسجد توقف کنند. پس می‎توانند در خارج مسجد لباس احرام را بپوشند و در حال عبور از مسجد نیت کرده و لبیک بگویند.

(مسأله 151) اگر جنب در اثر کثرت جمعیت نتواند در حال عبور از مسجد احرام ببندد و غسل هم میسر نیست ونمی تواند صبر کند تا مقدمات غسل فراهم شود، در این صورت بنابر احتیاط واجب تیمم کند و داخل مسجد شود و در آنجا احرام ببندد.

(مسأله 152) اگر زن حائض نتواند در حال عبور از مسجد شجره احرام ببندد و نتواند صبر کند تا پاک گردد بنابر احتیاط در کنار مسجد وبیرون از آن احرام ببندد و در جحفه احرام را تجدید نماید. چنانکه می‎تواند با نذر، خودرا ملزم کند که در خود مدینه احرام ببندد و بدون عبور از میقات به مکه برود؛ ولی نذر زن شوهر دار بدون اذن شوهر محل اشکال است.

دوم: "جحفه" است؛ و آن میقات اهل شام و مصر و مغرب می‎باشد؛ و همچنین میقات هر کسی است که از آنجا عبور کند و در مدینه احرام نبسته باشد.

ناوبری کتاب